../N/Neirynck,Loes-Kelfkens,Dirk-X2opus381.gif Titularis: Loes Neirinck - Dirk Kelfkens
Opus 381
Beeld: ft 97 x 75 mm
1993
Dubbelportret, handbal, kathedraal A'pen